Behoud Ziekenhuis Parkstad
Actie Pagina

Privacyvoorwaarden 

De website Behoud Ziekenhuis Parkstad is aangemaakt om de ontmanteling van het ziekenhuis in Parkstad tegen te gaan. Dit actie-initiatief wordt ondersteund door de volledige gemeenteraden van Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Voerendaal, Simpelveld & Sittard-Geleen.


De website Behoud Ziekenhuis Parkstad wordt beheerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van SP Fractie Heerlen, onderdeel van de Socialistische Partij, hierna SP Heerlen.


SP Heerlen neemt de privacy van de bezoekers van de website Behoud Ziekenhuis Parkstad en aangemelde sympathisanten zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het privacy beleid voor de verwerkingen voor dit actie-initiatief uiteengezet.
We raden u aan dit aandachtig door te nemen.


Wie is SP Heerlen?
De SP is een Nederlandse politieke partij die onder andere is vertegenwoordigd in de gemeente Heerlen. In Heerlen is de Fractie SP Heerlen tevens de verwerkingsverantwoordelijke van deze website.

Contact opnemen met SP Heerlen kan via de volgende kanalen:
Post- en bezoekadres: Oude Kerkstraat 9 te Heerlen
E-mail: Heerlen@SP.nl


Uw privacy
De landelijke SP heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Hebt u specifieke vragen over uw privacy? Deze kunt u stellen via privacy@sp.nl o.v.v. BehoudZiekenhuisParkstad Fractie Heerlen.


De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht op hoe er binnen onze organisatie wordt omgegaan met persoonsgegevens, of deze goed beveiligd zijn en of we voldoen aan de Europese wet- en regelgeving op het gebied van privacy.


Welke informatie wordt door de SP Heerlen verzameld en verwerkt voor dit actie-initiatief?
1. Petitie
Wanneer u via de website het actie-initiatie wilt ondersteunen wordt gevraagd informatie over uzelf te verstrekken. Dit betreft uw naam, emailadres en optioneel uw telefoonnummer.

Ook wordt u stem voor het behoud van het parkstad Ziekenhuis alsmede uw toestemming om nader te worden geïnformeerd over de protestmars vastgelegd. Daarnaast kan u een boodschap aan Zuyderland achterlaten. De petitie met boodschappen wordt op of rond 23 september 2023 overhandigd aan de besluitvormers.


2 E-mail ziekenhuisparkstad@heerlen.nl
Via dit door de gemeente Heerlen beschikbaar gestelde emailadres kunt u vragen stellen over dit actie-initiatief.
Uw emailadres met de eventueel door u extra verstrekte persoonsgegevens wordt gebruikt om uw reactie te lezen en te beantwoorden.
De beantwoording vindt plaats door een aantal fractievoorzitters van de gemeente Heerlen.
Contact- en persoonsgegevens die u via e-mail aan ons verstuurd worden vertrouwelijk behandeld, en niet ongevraagd aan derden verstrekt. Anonieme mails worden niet in behandeling genomen.


Persoonsgegevens
SP Heerlen zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
• Om een petitie aan te bieden voor het behoud van het Parkstad Ziekenhuis
• Behandelen van binnenkomende e-mails


Derden
De door u ondersteunde petitie wordt verstrekt aan de besluitvormers Parkstad Ziekenhuis.
Fractievoorzitters van de gemeenteraad Heerlen hebben inzage in de ontvangen e-mails.
SP Heerlen zal uw persoonsgegevens verder niet aan derde partijen verstrekken tenzij er een wettelijke verplichting is en/of als het gevolg is van een rechtszaak.
Alle onderdelen van SP behouden zich het recht voor om persoonsgegevens te delen met bevoegde autoriteiten, mocht de inhoud van de correspondentie daar redelijkerwijs om vragen. Hier is in ieder geval sprake van bij bedreiging aan het adres van een van de medewerkers.


Minderjarige
Indien u jonger bent dan zestien (16) jaar gelden er speciale regels voor uw toestemming. Wij kunnen uw leeftijd niet controleren en gaan ervan uit dat u de toestemming van uw ouders of voogd heeft om de petitie te ondertekenen.


Bescherming van uw gegevens
SP Heerlen heeft verschillende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, diefstal of onrechtmatige verwerking.


Bewaartermijn
SP Heerlen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt. De bewaartermijn is afhankelijk van het doeleinde waarvoor persoonsgegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden voor dit actie-initiatief verwijderd 3 maanden nadat dit actie-initiatief is beëindigd.


Recht op inzage
Indien u wilt weten welke gegevens SP Heerlen over u heeft vastgelegd kunt u contact opnemen via Heerlen@SP.nl . Wij zullen binnen vier weken aan u mededelen of SP Heerlen persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt SP Heerlen u een volledig overzicht van de persoonsgegevens die SP Heerlen over u verwerkt. U kunt SP Heerlen aan de hand van het verstrekte overzicht, met redelijke tussenpozen verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake doende zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. SP Heerlen zal binnen vier weken laten weten of en in hoeverre aan het verzoek kan worden voldaan.


Recht op rectificatie, aanvulling en vergetelheid
Via Heerlen@SP.nl  kunt u contact opnemen om uw gegevens te rectificeren, aan te vullen of te vernietigen. Binnen 4 weken krijgt u een reactie.

Samenwerkingspartners
We nemen diensten af van software- en hostingsbedrijven en van leveranciers die soms ook toegang hebben tot uw gegevens. Om uw privacy hierbij te waarborgen, werken we alleen samen met partijen die hun privacybeleid goed op orde hebben. We maken duidelijke afspraken en zorgen ervoor dat er altijd een verwerkersovereenkomst ondertekend wordt. Jaarlijks wordt er gecontroleerd of alle verwerkersovereenkomsten nog up-to-date zijn en vindt er steekproefsgewijs een controle plaats of de afspraken in de verwerkersovereenkomsten ook worden nageleefd.

Beveiliging van uw gegevens
SP Heerlen vindt de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. De SP heeft een Responsible Disclosure beleid, zodat deze lekken gemeld kunnen worden .
SP Heerlen wil niet alleen voldoen aan de AVG-wetgeving, maar ook maatregelen treffen om uw privacy proactief te beschermen. Bij de bouw en het beheer van onze gegevensbestanden is privacy dan ook een belangrijk uitgangspunt.

Wettelijke grondslagen
In Nederland is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. SP Heerlen mag volgens deze wet, uw persoonsgegevens alleen verwerken als daar een goede reden voor is, in de AVG “grondslagen” geheten.
SP Heerlen verwerkt uw gegevens op basis van de volgende grondslagen:
1 Petitierecht: Artikel 5 van de grondwet
2 Gerechtvaardigd belang: Wanneer u ons via de email een vraag stelt via de mail is het nodig om uw gegevens te verwerken om een antwoord op deze vraag te kunnen geven.


Bijzondere persoonsgegevens
Alle uw persoonsgegevens beschouwen we als bijzondere persoonsgegevens, omdat ze mogelijk iets zeggen over uw politieke voorkeur. Eigenlijk verbiedt de wet het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, maar omdat de SP een politieke partij is vallen wij onder een wettelijke uitzondering. Politieke partijen mogen informatie verwerken over de politieke voorkeuren van (oud-)leden of van mensen die regelmatig met ons in contact staan in verband met onze politieke doelstellingen.


Beveiliging van uw gegevens
SP zorgt voor deskundige ICT-medewerkers die regelmatig bijgeschoold worden. We trainen onze medewerkers om met oog voor privacy en security om te gaan met data. Er wordt actief toezicht gehouden op de omgang met data binnen de partij. Een SP Privacy Team ondersteunt de aangestelde Functionaris Gegevensbescherming en adviseert de directie en het bestuur van de vereniging. De toegang tot onze datasystemen wordt centraal beheerd en er wordt bijgehouden wie bij welke data kan. De veiligheid van onze fysieke en digitale opslagfaciliteiten wordt continu geanalyseerd. Op basis van de bevindingen wordt er gekeken of de software voldoet aan onze standaarden. Zo niet, dan kijken we of de software beter te beveiligen is of dat we op zoek gaan naar een beter alternatief. Om uw privacy te waarborgen hebben we gekozen om geanonimiseerd Google Analytics te gebruiken. Er worden hierbij geen persoonsgegevens gedeeld met Google. De voorwaarden hiervoor zijn te lezen in een toevoeging (addendum) op de algemene voorwaarden van Google.
Voor meer informatie over wat Google de opgeslagen analytische data doen, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google.


Kan dit privacy beleid worden gewijzigd?
Dit privacy beleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de website. Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid dan kunt u een e-mail sturen aan Heerlen@SP.nl.